Ajutor de minimis

 

15.02.2024 : Tabel nominal care beneficiaza de sprijin financiar prevazut de HG 394/2023, cartof de consum

 

15.02.2024 : Tabel nominal care beneficiaza de sprijin financiar prevazut de HG 393/2023, usturoi

 

15.02.2024 : Tabel nominal cu persoanele care beneficieaza de sprijin financiar prevazut de H.G. 846/15.09.2023, legume in spatii protejate 2023-2024

 

18.09.2023 : Comunicat minimis legume in spatii protejate

Lista cu beneficiarii schemei de ajutor reglementata de OUG 154 nr.154/2022, a carui valoare depaseste 10.000 euro 

Tabel nominal minimis acordat in baza H.G 107/2019 TOMATE

Tabel nominal minimis acordat in baza H.G 108/2019 USTUROI

Tabel nominal minimis acordat in baza H.G 519/2018 - PURCEI

Tabel nominal minimis acordat in baza Legii 336/2020 - tineri fermieri

Tabel nominal minimis acordat in baza H.G 202/2020 USTUROI

Tabel nominal minimis acordat in baza H.G 248/2020 TOMATE

Tabel nominal minimis acordat in baza H.G 365/2020 - scroafe

Tabel nominal minimis acordat in baza H.G 716/2020 ALBINE

 

Calendar estimativ lansari sesiuni de depunere proiecte 2021

Metodologia/procedura de obținere a codului NATO de agent economic (NCAGE):

 

Lista documente de interes public

Codul Etic Directia Agricola Judeteana Satu Mare

 

SNA

Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele SNA 2021-2025

Declaratia de aderare la valorile  SNA 2016-2020 DAJ Satu Mare

Declaratia de aderare la valorile  SNA 2016-2020 OSPA Satu Mare

Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2012-2015

 

-------------------------------------------------------------

 

Buget

 

Buget 2023

Executie bugetara - martie 2023

Executie bugetara - februarie 2023

Executie bugetara - ianuarie 2023

Buget 2020 conform Legii 5/2020

Buget 2019

Buget DAJ Satu Mare 2017

Buget DAJ Satu Mare 2016

Executie bugetara 2016

Buget DAJ Satu Mare 2015

 

-------------------------------------------------------------

 

Situatia drepturilor salariale - stat de functii

 

 

Stat de functii 31.03.2023

Stat de functii 17.03.2021

Stat de functii 30.09.2019

Stat de functii 29.03.2019

Stat de functii 28.09.2018

Stat de functii 31.03.2018

 

-------------------------------------------------------------

Bilant contabil

 

Bilant la data de 31.03.2023

Bilant la data de 31.12.2022

Bilant contabil trim IV - 2016

Bilant contabil trim III - 2016

Bilant contabil trim I - 2016

Bilant contabil sem. I - 2016

Bilant contabil trim IV-2015

Bilant contabil 2014

Bilant contabil 2013

Bilant contabil 2012

 

-------------------------------------------------------------

Achizitii publice si diverse

 

 

Centralizator ach. publice

Programul anual de achizitii publice

Contracte de achizitii publice

 

 

Responsabil cu difuzarea informatiilor publice

Conform Deciziei Directorului executiv al DAJ Satu Mare nr. 52/30.07.2019, sunt desemnați în activitatea de creștere a gradului de trasparență următorii consilieri:

 Ardelean Mariana Lia -  Funcţionarul responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - Telefon: 0261-711800 / 0261-712715-int. 205; Fax: 0261-715350; E-mail: dadr.sm@madr.ro; secretariat@dadr-sm.ro;

 Crișan Marcel - Funcţionarul responsabil cu aplicarea Legii nr. 52/2003 (republicată) privind transparența decizională în administrația publică- Telefon: 0261- 711800 / 0261-712715-int. 207; Fax: 0261-715350;            E-mail: dadr.sm@madr.ro

  DAJ Satu Mare  lucrează după o procedură internă privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis ce asigură transparența decizională.

 

LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE  DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE POTRIVIT LEGII:

 • Decizii interne privind implementarea si dezvoltarea sistemului de control managerial intern;

 • Decizii referitoare la coordonarea activitatii din cadrul compartimentului politici si statistica agricola pe domenii si nominalizarea responsabililor  cu ducerea la indeplinire;

 • Decizii privind implementarea strategiei naţionale anticorupţie;

 • Decizii referitoare la gestionarea bunurilor institutiei, inventarierea acestora si valorificarea rezultatelor inventarierii;

 • Decizii referitoare la managementul resurselor umane;

 • Decizii referitoare la constitutirea sau reorganizarea structurilor/comisiilor din cadrul institutiei (comisia de disciplina, structura de securitate,  comisie de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial intern; comisii de examen);

 • Decizii domeniul achizitiilor publice;

 • Decizii referitoare la activitate financiar – contabilă şi administrativă.;

 • Autorizaţii defrişare a plantaţiilor pomicole;

 • Autorizaţii de tăiere nuci răzleţi;

 • Autorizaţii plantare pomi fructiferi;

 • Eliberare certificate de conformitate pentru legume-fructe;

 • Certificate de destinaţie industrială;

 • Autorizaţii de comercializare cu amănuntul a vinului de masă în vrac;

 • Avizare documente de însoţire a transporturilor de produselor vitivinicole în vrac;

 • Avizarea cereri de plantare/replantare şi înscriere în RPV;

 • Avizare declaraţii de defrişare a parcelelor de viţă de vie pentru struguri de vin;

 • Eliberare certificate de acordare a dreptului de replantare a viţei de vie pentru strugurii de vin;

 • Aprobarea Planurilor individuale privind reconversia/restructurarea plantaţiilor de viţă de vie pentru struguri de vin;

 • Adeverinţe necesare pentru proiecte pentru fonduri europene;

 • Autorizare spaţii de depozitare pentru produsele agricole;

 • Acordarea codului de producţie folosit la marcarea ouălor;

 • Avizare fişe de înscriere în agricultura ecologică;

 • Autorizare cultivatori de plante modificate genetic;

 • Autorizaţii pentru cultivare plante ce conţin substanţe stupefiante şi pshihotrope;

 • Decizii/ordine privind scoaterea temporară/definitivă a terenutilor din circuitul agricol;

 • Avize pentru PUZ/PUG, privind amenajarea terenului şi urbanismului;

 • Atestare/reatestare  produse tradiţionale;

 • Eliberarea certificatelor de origine pentru biomasa;

 • Raportari si situatii statistice specifice domeniului agricol;

 • Buget al D.A.J  Satu Mare;

 • Bilanţ contabil al D.A.J Satu Mare.

 

LISTA CUPRINZAND DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

 

LISTA CUPRINZAND DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

 

 

Solicitarea informatiilor de interes public

 • Anexa 10 - raport anual 2023 Legea nr. 544_2001

 • Raport anual aplicare Legea 544/2001

 • Anexa nr. 10 - Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2022

 • ----------------------------
 • Anexa nr. 10 - Raport de evaluare a implementarii legii 544/2001
 • Legea nr 544/2001 - privind liberul acces la informatii de interes public 

  H.G. nr 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public 


  1.2 Lista documente de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie, conform legii

 • LISTA CUPRINZAND DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC


 • Date de contact (denumire, sediu, numere de telefon, fax, adresă de e-mail, pagină internet);


 • Conducerea instituţiei publice;


 • Programul de funţionare şi de audienţe al Directorului Executiv al DAJ SATU MARE;


 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea DAJ SATU MARE;


 • Acte normative în domeniul de activitate al DAJ SATU MARE;


 • Codul de Conduită etică al funcţionarilor publici din cadrul DAJ SATU MARE;


 • Structura organizatorică a instituţiei  (vezi organigrama);


 • Raportul anual de activitate al DAJ SATU MARE;


 • Programe şi strategii proprii;


 • Anunţurile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, precum şi condiţiile de participare şi selecţie specifice cerute la concursurile  organizate, potrivit legii, pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul DAJ SATU MARE;


 • Situaţii şi raportări specifice activităţii în domeniul agricol precum monitorizarea stării culturilor agricole şi a efectivelor de animale din judeţ, situatia campaniilor agricole de toamnă, primăvară şi vară;


 • Sursele financiare şi bilanţul contabil;


 • Structura bugetului;


 • Materiale informative elaborate de DAJ SATU MARE;

 • Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate  (Legea 544/2001/Model reclamatie administrativa)

   

  • Model cerere tip

   

 • Model cerere tip in limba maghiara

 •  

Documente

 

 

1. Raport de evaluare implemenatare Legea 544/2001 la DAJ Satu Mare / Raport de activitate pe 2014 / Fisa de evaluare a implementarii Legii 52/2003

 

 

2. Buletin informativ - februarie 2014

 

3. Buletin informativ - februarie 2017

 

-------------------------

 

MODALITĂŢI DE CONTESTARE A DECIZIEI INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VATĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

 

Modalităţile de contestare a deciziei institutiei publice sunt cele prevăzute în Legea nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi în Hotărarea de Guvern nr.123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544 la capitolul VI (Sancţiuni) şi anume:

   

ART. 32

 

    În cazul în care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducatorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

   

ART. 33

 

    Persoana care se considera vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor <LLNK 12001   544 10 201   0 18>Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice

 

Model reclamatie administrativa 1

 

Model reclamatie administrativa 2

 

------------------------------------